Koncepcja programowa budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22

Opis Zadania

NAZWA ZADANIA:

Koncepcja programowa budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22

DATA PODPISANIA UMOWY:

15 grudnia 2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

 • 24 miesiące przeznaczone na wykonanie koncepcji programowej i materiałów przetargowych,
 • około 6 miesięcy przeznaczone na weryfikacje, wniesienie poprawek i zatwierdzenie dokumentacji,
 • około 12 miesięcy przeznaczone na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy na realizacje inwestycji w systemie „Zaprojektuj i buduj”.

DŁUGOŚĆ ODCINKA:
ok. 16.1 km

POCZĄTEK I KONIEC PROJEKTOWANEJ OBWODNICY:
Początek projektowanej obwodnicy znajduje się w km około 312+660 drogi krajowej nr 22. 
Koniec projektowanej obwodnicy znajduje się w km około 325+400 drogi krajowej nr 22.
 
WARTOŚĆ ZADANIA:
Zgodnie z obowiązującym Programem Inwestycji całościowy koszt przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi 656,2 mln złotych brutto.
 

CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych, 
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, 
 • odciążenie miasta Starogard Gdański od ruchu tranzytowego,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących warunków technicznych dla klasy GP,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie przecięć z drogami poprzecznymi,
 • poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącego odcinka drogi krajowej.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

W ramach umowy zawartej ze spółką Europrojekt Gdańsk S.A. zostaną opracowane:

 • koncepcja programowa, w ramach której zostaną rozstrzygnięte dość szczegółowo rozwiązania techniczne w zakresie wszystkich branż, po przeanalizowaniu wariantowo: przekroju drogi (ostatecznie wybrano przekrój 2+1), profilu podłużnego trasy, węzłów/skrzyżowań (ostatecznie wybrano skrzyżowania w formie rond turbinowych), obiektów mostowych i inżynierskich, konstrukcji nawierzchni, układu dróg poprzecznych dróg zapewniających dojazd do działek, sposobu posadowienia korpusu drogowego (w tym wzmocnienie podłoża) oraz zapewnienia stateczności skarp wykopów i nasypów;
 • wykonanie szczegółowych badań geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych i geotechnicznych.
 • wykonanie materiałów przetargowych
  (przedmiary robót, kosztorysy) dla wskazanej we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji obwodnicy (wariant V)
 •  Przedmiotowa dokumentacja będzie
  podstawą do zlecenia w przyszłości realizacji tej inwestycji w systemie
  „Projektuj i buduj”

Projekt jest realizowany w ramach „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030

                                                                                 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. © 2022

 

Liczba odsłon użytkowników:   web counter