Droga Krajowa nr 22
Budowa Obwodnicy Starogardu Gdańskiego

Aktualności

Rada projektu

Dnia 29 września 2023 roku w siedzibie Zamawiającego odbyła się kolejna Rada Projektu dotycząca zadania pn.: „Koncepcja programowa budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22”, na której przedstawione i omówione zostało aktualne zaawansowanie prac projektowych.

W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Zamawiającego (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) oraz Wykonawcy (Europrojekt Gdańsk S.A.)

Wykonawca przedstawił planowane w najbliższym czasie prace i czynności projektowe do wykonania w zakres, których wchodzą m.in.:

 • wystąpienia o opinie do poszczególnych instytucji w ramach Koncepcji Programowej;
 • uzyskanie kompletu uzgodnień i opinii;
 • ukończenie badań terenowych i opracowanie Dokumentacji Geologiczno – Inżynierskiej oraz Dokumentacji Hydrogeologicznej;
 • opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem;
 • opracowanie Części środowiskowej dokumentacji;
 • opracowywanie poszczególnych opracowań Koncepcji Programowej,

Podczas spotkania Wykonawca wymienił i omówił podstawowe parametry projektowanej drogi, z zaznaczeniem iż są one zgodne ze zmienionymi we wrześniu 2022 r. warunkami technicznymi.

Niniejszym udostępniamy Państwu raport ze spotkania informacyjnego w sprawie projektowanej Obwodnicy Starogardu Gdańskiego, które odbyło się w dniu 20 lutego 2023 r.

Raport podsumowuje przebieg spotkania, zebrane opinie oraz przedstawia informację (wraz z uzasadnieniem) o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków.

Jednocześnie w zakładce „Multimedia” umieściliśmy aktualne plany sytuacyjne, prezentujące rozwiązania po zmianach wynikających z otrzymanych opinii.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym oraz za zgłoszone opinie w zakresie zaproponowanych przez nas rozwiązań projektowych.

Państwa aktywny udział w procesie konsultacji przyczynił się do wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań, które – po zrealizowaniu inwestycji drogowej – będą służyć całej społeczności lokalnej.

Informacje

NAZWA ZADANIA: Koncepcja programowa budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22 DATA PODPISANIA UMOWY: 15 grudnia 2021
TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
 • 15 miesięcy przeznaczone na wykonanie koncepcji programowej i materiałów przetargowych,
 • około 6 miesięcy przeznaczone na weryfikacje, wniesienie poprawek i zatwierdzenie dokumentacji,
 • około 12 miesięcy przeznaczone na przeprowadzenie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy na realizacje inwestycji w systemie „Zaprojektuj i buduj”.
DŁUGOŚĆ ODCINKA: ok. 16.1 km
POCZĄTEK I KONIEC PROJEKTOWANEJ OBWODNICY:
Początek projektowanej obwodnicy znajduje się w km około 315+200 drogi krajowej nr 22. 
Koniec projektowanej obwodnicy znajduje się w km około 326+300 drogi krajowej nr 22.
 
WARTOŚĆ ZADANIA:
Zgodnie z obowiązującym Programem Inwestycji całościowy koszt przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi 656,2 mln złotych brutto.
 
CEL I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
 • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych, 
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia ruchu, 
 • odciążenie miasta Starogard Gdański od ruchu tranzytowego,
 • dostosowanie parametrów technicznych drogi do obowiązujących warunków technicznych dla klasy GP,
 • geometryczno-wysokościowe rozwiązanie przecięć z drogami poprzecznymi,
 • poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji,
 • poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejącego odcinka drogi krajowej.

ZAKRES ZAMÓWIENIA:

 • koncepcja programowa, w ramach której zostaną rozstrzygnięte dość szczegółowo rozwiązania techniczne w zakresie wszystkich branż, po przeanalizowaniu wariantowo: profilu podłużnego trasy, węzłów/skrzyżowań, obiektów mostowych i inżynierskich, konstrukcji nawierzchni, układu dróg poprzecznych dróg zapewniających dojazd do działek, sposobu posadowienia korpusu drogowego (w tym wzmocnienie podłoża) oraz zapewnienia stateczności skarp wykopów i nasypów;
 • wykonanie szczegółowych badań geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych i geotechnicznych.
 • wykonanie materiałów przetargowych (przedmiary robót, kosztorysy) dla wskazanej we wniosku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji obwodnicy (wariant V)
Projekt jest realizowany w ramach „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030

Kontakt

Zamawiający

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
gov.pl/web/gddkia 
Za realizację kontraktu odpowiada:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, tel.: +48 58 511 24 00
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl
gov.pl/web/gddkia-gdansk

Biuro Projektowe

 

Lider

Europrojekt Gdańsk S.A.

ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk, tel.: +48 58 323 99 99, fax.: +48 58 323 99 98

europrojekt@europrojekt.pl
europrojekt.pl

Multimedia

Plan orientacyjny drogi krajowej nr 22

                                                                                 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. © 2022

 

Liczba odsłon użytkowników:   web counter