Koncepcja programowa budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22

Aktualności

Niniejszym udostępniamy Państwu raport ze spotkania informacyjnego w sprawie projektowanej Obwodnicy Starogardu Gdańskiego, które odbyło się w dniu 20 lutego 2023 r.

Raport podsumowuje przebieg spotkania, zebrane opinie oraz przedstawia informację (wraz z uzasadnieniem) o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków.

Jednocześnie w zakładce „Multimedia” umieściliśmy aktualne plany sytuacyjne, prezentujące rozwiązania po zmianach wynikających z otrzymanych opinii.

Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w spotkaniu informacyjnym oraz za zgłoszone opinie w zakresie zaproponowanych przez nas rozwiązań projektowych.

Państwa aktywny udział w procesie konsultacji przyczynił się do wypracowania bardziej efektywnych rozwiązań, które – po zrealizowaniu inwestycji drogowej – będą służyć całej społeczności lokalnej.

Spotkanie Informacyjne

Dnia 20.02.2023 roku w kinie „Sokół” odbyły się spotkania informacyjne, na których przedstawiona została planowana Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22. Zaprezentowane zostały podstawowe parametry techniczne drogi, jej przekrój, przebieg trasy i aktualne rozwiązania projektowe. Pokazano sposób powiązania z układem dróg lokalnych oraz z istniejącymi nieruchomościami.

Prosimy o przekazanie uwag i wniosków do dnia 10.03.2023 r. pocztą na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

lub przekazać faksem na nr (058) 511 24 05,

bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem: „Spotkania informacyjne – Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22” Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

                                                                                 EUROPROJEKT GDAŃSK S.A. © 2022

 

Liczba odsłon użytkowników:   web counter