Spotkanie Informacyjne

Dnia 20.02.2023 roku w kinie „Sokół” odbyły się spotkania informacyjne, na których przedstawiona została planowana Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22. Zaprezentowane zostały podstawowe parametry techniczne drogi, jej przekrój, przebieg trasy i aktualne rozwiązania projektowe. Pokazano sposób powiązania z układem dróg lokalnych oraz z istniejącymi nieruchomościami.

Prosimy o przekazanie uwag i wniosków do dnia 10.03.2023 r. pocztą na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,

ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk

lub przekazać faksem na nr (058) 511 24 05,

bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem: „Spotkania informacyjne – Obwodnica Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22” Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko, adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.